Ochrana osobních údajů – GDPR

1. Úvod

Provozovatel „Patrik Zapletal“ internetového obchodu Koumalek.cz, dostupného na https://www.koumalek.cz (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjektů údajů), které mají zájem o nákup v internetovém obchodu (potenciální zákazníci) nebo v internetovém obchodu nakupují či v minulosti nakoupily (zákazníci). Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů výše uvedených osob bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Správce dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

2. Správce osobních údajů

­­Správcem osobních údajů je provozovatel „Patrik Zapletal“, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě. Správce lze kontaktovat zejména:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@koumalek.cz
 • telefonicky na telefonním čísle: 777 308 290

3. Účely a právní základ pro zpracování

3.1 – Plnění kupní smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy je nezbytné mimo jiné proto, aby Správce mohl zákazníkovi dodat koupené zboží. K tomuto zpracování osobní údajů není třeba žádného souhlasu – jeho právním základem je plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

3.2 – Plnění právních povinností Správce

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností, vyplývajících pro Správce např. z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH), ze zákona o ochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti Správce být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. K tomuto zpracování osobních údajů není třeba žádného souhlasu – jeho právním základem je splnění právní povinnosti, která se na Správce, coby správce osobních údajů, vztahuje (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

3.3 – Oprávněné zájmy Správce

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje také za účelem:

 • uplatňování přímého marketingu (blíže viz čl. 5 těchto zásad);
 • evidence zákazníků, jejich objednávek a případných reklamací;
 • vedení tzv. blacklistu, tj. interního seznamu zákazníků, kteří v minulosti jakýmkoli způsobem porušili své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy;
 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků(zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy).

K tomuto zpracování osobních údajů rovněž není třeba žádného souhlasu – jeho právním základem oprávněný zájem Správce (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.4 – Souhlas subjektu údajů

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • uplatňování přímého marketingu (blíže viz čl. 5 těchto zásad);
 • zřízení a vedení zákaznického účtu (blíže viz čl. 9 těchto zásad).

Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu, nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky. Každý subjekt údajů, má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to jedním z následujících způsobů.

 • prostřednictvím zákaznického účtu (v sekci „Můj účet“);
 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Správce: info@koumalek.cz
 • listinným oznámením zaslaným na adresu: Adamusova 11, Ostrava, 700 30

Souhlas s vedením zákaznického účtu lze odvolat též zasláním žádosti o zrušením zákaznického účtu (blíže viz čl. 9 těchto zásad). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

5. Přímý marketing = Newslettery

5.1 – Obecně

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Správce (dále jen „Newslettery“).

5.2 –  Jak to vlastně probíhá?

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů vůči potenciálním zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu ještě nenakoupily, ale rozhodly se odebírat Newslettery) je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů. Rovněž i samotné zasílání Newsletterů potenciálním zákazníkům lze provádět pouze na základě jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.). Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů vůči zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu nakoupily) je možné i bez jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to na základě existence oprávněného zájmu Správce (viz recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání Newsletterů zákazníkům lze provádět bez jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původně neodmítl (např. po předchozím nákupu).

5.3 – Ukončení zpracování pro účely přímého marketingu

Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odvolání souhlasuse zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad);
 • odhlášením se z odběru Newsletterů, což je možné učinit v každém Newsletteru;
 • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

Bez ohledu na výše uvedené Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 5let od posledního nákupu v internetovém obchodu (uzavření kupní smlouvy). Jakýmkoli dalším nákupem se tedy doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 5 let. V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Správce ukončí zpracování nejpozději do 5 let od okamžiku udělení souhlasu.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu Správce osobní údaje poskytne. Správce může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá v rámci provozování internetového obchodu. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Newsletterů atd. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Správci), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Správce na základě jeho pokynů). Vedle toho bude Správce poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

7. Doba zpracování osobních údajů

Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).

7.1 – Plnění kupní smlouvy

Za tímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje obvykle po dobu 30 dnů ode dne doručení koupeného zboží zákazníkovi.

7.2 – Plnění právních povinností Správce

Za tímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. daňové doklady, na kterých jsou uvedeny osobní údaje zákazníků, musí Správce uchovávat po dobu 10 let).

7.3 – Oprávněné zájmy

Za účelem přímého marketingu bude Správce zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu (blíže viz odst. 5.3 výše). Za účelem evidence zákazníků, jejich objednávek a případných reklamací bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu. Za účelem vedení tzv. blacklistu bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníků, kteří v minulosti jakýmkoli způsobem porušili své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy, po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, jejíž povinnost porušili. Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

7.4 – Souhlas subjektů údajů

Za účelem přímého marketingu bude Správce zpracovávat osobní údaje do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (blíže čl. 4 těchto zásad), nebo vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním (blíže viz odst. 5.3 těchto zásad). Za účelem evidence zákazníků, jejich objednávek a případných reklamací bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu. Za účelem zřízení a vedení zákaznického účtu bude Správce zpracovávat osobní údaje do okamžiku zrušení zákaznického účtu (blíže viz čl. 9 těchto zásad).

8. Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům(za podmínek čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů(za podmínek čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracováníosobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitkuproti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů(za podmínek čl. 20 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů(blíže viz čl. 4 těchto zásad)

9. Zákaznický účet

9.1 – Zřízení zákaznického účtu

Zřízení zákaznického účtu je zcela dobrovolné. Správce umožňuje provedení nákupu v internetovém obchodu i bez zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace). Aby Správce mohl uchovávat osobní údaje vložené do formuláře pro zřízení a vedení zákaznického účtu (či kdykoli později do zákaznického účtu), potřebuje k tomu souhlas se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad). Do okamžiku, než potenciální zákazník uzavře se Správcem kupní smlouvu (tj. stane se zákazníkem), a následně po splnění všech povinností z uzavřené kupní smlouvy nebude Správce nakládat s osobními údaji jinak než pro účely vedení zákaznického účtu; tím však není dotčena možnost Správce zpracovávat osobní údaje na základě jiných právních základů, zejména na základě souhlasu se zpracováním osobních údaj uděleného pro účely uplatňování přímého marketingu (tj. za účelem zasílání Newletterů).

9.2 – Zrušení zákaznického účtu

Zákaznický účet lze kdykoli zrušit, a to na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslané na e-mailovou adresu info@koumalek.cz (či kteroukoli z kontaktních adres uvedených v čl. 2 těchto zásad). Bez ohledu na výše uvedené Správce zruší zákaznický účet nejpozději do 5 let od posledního nákupu zákazníka v internetovém obchodu. V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Správce zákaznický účet zruší do 5 let od jeho zřízení.

10. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. 8 těchto zásad, lze Správce kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 těchto zásad. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

11. Možnost prodávajícího vzdát se smlouvy

11.1 Prodávající má možnost se vzdát smlouvy:

11.1.1 bez specifikace důvodu, během 14 dnů od doby jejího uzavření, ale nejpozději do dne, kdy měl být produkt doručen. Avšak s tím, že digitální produkt nebyl stažen. O takovém kroku, bude zákazník informován emailem, jehož adresa byla uvedena při objednávání;

11.1.2 v případě, kdy zákazník nezaplatil včas celkovou částku, včetně dopravného v případě fyzického produktu.

11.2 Informace o vzdání se smlouvy bude zákazníkovi odeslána na emailovou adresu uvedenou při objednání.

12. Závěrečné ujednání

12.1 Smlouva je možná pouze v češtině a hlavním komunikačním jazykem prodávajícího je čeština.

12.2 Zákazník ví, že smlouva byla uzavřena s využitím dálkových komunikačních prostředků a s tímto faktem souhlasí.

12.3 Prodávající uchovává tyto podmínky minimálně 5 let po jejich platnosti. Smlouva, objednávka a podmínky, jsou uchovány prodávajícím a jsou dostupné zákazníkovi na jeho žádost.

12.4 Všechny vztahy vyplývající ze smlouvy, mezi zákazníkem a prodávajícím, se řídí podle českého práva.

12.5 Zákazník nemá právo předat své pohledávky vůči prodávajícímu třetím stranám, bez písemného svolení prodávajícího.

12.6 Pokud je část těchto podmínek považována za neplatnou, či nevymahatelnou, neovlivní to validitu zbývajících částí.

12.7 Zákazník a prodávající se dohodli, že na jejich vzájemné smluvní vztahy, se nebudou vztahovat ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

12.8 Strany tímto výslovně vylučují, použití předchozích obchodních zvyklostí a § 1793 Občanského zákoníku.

12.9 Prodávající nesleduje žádný kodex chování podle § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.10 Tyto podmínky, jsou integrální součástí smlouvy.

12.11 Prodávající může kdykoli změnit tyto podmínky s účinností od dne změny. Změny neovlivní dříve uzavřené smlouvy. O změně obchodních podmínek, budou klienti vždy včas informováni, pomoci elektronické komunikace (e-mail)

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 13.04.2020